REGULAMINukryj treść

REGULAMIN
RESORT & SPA BIAŁY DUNAJEC


Niniejszy regulamin obejmuje zbiór zasad przebywania w Resorcie położonym w Białym
Dunajcu , ul. Za torem 14a. Operatorem Resortu jest Apartconcept.PL Sp. z o. o. z siedziba w
Białym Dunajcu, ul. Za torem 14A


Rozpoczęcie pobytu w Resorcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego
regulaminu przez Gościa, na co Gość oświadcza , że wyraża zgodę.

1. Pomieszczenia mieszkalne w Resorcie zwane dalej "pokojami" wynajmowane są na
    doby.
2. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. Pozostanie w pokoju lub
    pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
    W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 - program komputerowy
    Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
3. Na wniosek Klienta Operator Resortu może przedłużyć pobyt poza okres wskazany w
    rezerwacji lub w dniu przybycia Klienta do Resortu. Wniosek powinien zostać
    najpóźniej do godz. 10:00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju przez Klienta.
4. Operator Resortu uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych
    możliwości. Nie uwzględnienie wniosku o przedłużenie pobytu nie rodzi po stronie
    Klienta żadnych uprawnień tak prawnych jak i faktycznych.
5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za
    który uiścił należną opłatę.
6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w
    wysokości 30% kwoty brutto pobytu. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną pobytu
    w przypadku odwołania rezerwacji po upływie 48 godzin przed przyjazdem. Osobom
    nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy
    zakwaterowania.
7. Zaliczka nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin
    (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed
    planowanym przyjazdem.
8. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub
    wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności
    za usługę.
9. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa do Resortu.
10. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu
    potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument
    tożsamości z fotografią.
11. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych
      zameldowanych Gości naszego Resortu.
12. W Resorcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
13. Osoby niezameldowane w Resorcie mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz.
      20.00.
14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
      zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy,
      lub z winy odwiedzających go osób. Operator Resortu zastrzega sobie możliwość
      obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe .
15. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
      naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Resortu lub Gości, albo szkodę na
      osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Resorcie, albo też w
      inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Resortu. Osoba taka
      zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności
      zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Resortu.
16. W chwili dokonywania meldunku Gościowi jest wydawany elektroniczny klucz do
      pokoju. Przy opuszczaniu pokoju Gość jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia
      zamknięcia drzwi do pokoju. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty lub klucza
      Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
17. W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju stają się Państwo jego
      gospodarzami. Sprzątanie pokoi odbywa się co 3 dobę lub na życzenie Gościa. W tym
      celu należy to zgłosić w Recepcji.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
      pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie
      stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV
      oraz komputerowych.
19. Na terenie Resortu zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy
      o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
      oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje
      całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W Resorcie obowiązuje
      całkowity spożywania własnych napoi alkoholowych poza pokojami Resortowymi,
      używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku
      naruszenia powyżej wskazanych zakazów Gość ponosi karę w wysokości 500 zł.
      Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży
      pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
20. W Resorcie świadczone są usługi zgodnie z kategorią i standardem Resortu. W
      przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze
      zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane
      w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie
      odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np.
      przerwy w dostawie wody lub prądu.
21. Operator Resortu ma obowiązek zapewnić:
      a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
      b) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
      c) wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego
         obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
22. Sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które
      nie będą mogły być usunięte, Recepcja dołoży starań, aby w miarę posiadanych
      możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
23. W Resorcie akceptuje się obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie
      Resortu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do
      trzymania go w taki sposób , aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.
      Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na
      terenie Resortu. W takim przypadku cena pobytu zostanie indywidualnie ustalona z
      Gościem
24. Operator Resortu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia
      pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów
      wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli
      przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. Parking
      przy Resorcie jest niestrzeżony i wolny od opłat. Operator Resortu nie ponosi
      odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu
      należącego do Gościa Resortu.
25. W Resorcie zabronione jest:
      a) wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej
      b) zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody
         Kierownictwa)
      c) chodzenie w butach narciarskich po Resorcie oraz wnoszenie sprzętu
         narciarskiego do pokoi
      d) przechowywanie ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwo
          palnych ,wybuchowych i iluminacyjnych
      e) prowadzenia na terenie Resortu akwizycji i sprzedaży obnośnej
       f) zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do
      niezwłocznego opuszczenia Resortu oraz do uregulowania należności za
      wykorzystane usługi.
27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą
      odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej
      dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie
      zniszczone.
28. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Resortu pod stałym
      nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność
      materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
29. Każdorazowo Gość opuszczający pokój , ze względów bezpieczeństwa powinien
      wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
30. Gość, z chwila dokonania rezerwacji w Resorcie , oświadcza , że wyraża zgodę na
      przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
      danych osobowych (Dz. U. z 2002r.nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez
      Operatora Resortu tj. Apartconcept.PL Sp. z o. o. przy ul. Za Torem 14A dla potrzeb
      niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Resortu , korzystania przez Gościa z
      pozostałych usług świadczonych przez Resort. Gość ma prawo wglądu do swoich
      danych osobowych oraz ich korygowania a także żądania usunięcia swoich danych
      osobowych ze zbioru.
31. Operator Resortu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Resortu w każdym
      czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili umieszczenia jej na stronie Resortu.
      Zmiana Regulaminu wiąże Gości od chwili upublicznienie jej na stronie Operatora
      Resortu.

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

32. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30%
      wartości rezerwacji na podane konto bankowe.
33. Termin wpłaty zaliczki wyznacza Recepcja.
34. Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację
      rezerwacji.
35. Operator Resortu uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych
      miejsc.
36. Wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację
      warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie
      ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
37. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub
      wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności
      za usługę.
38. Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest
      równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu
      Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej. W takim przypadku Operator Resortu nie ponosi
      żadnych ujemnych konsekwencji tak prawnych jak i finansowych.
39. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
40. Operatorowi Resortu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych
      przez Gościa do Resortu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt
      lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.