COVID-19

Zasady pobytu wynikające z stanu epidemii koronawirusem COVID 19

Szanowni Goście

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną ze stanem epidemii koronawirusem COVID 19 Zarząd
Resort & Spa Biały Dunajec podjął szereg działań mających na celu zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w tym trudnym okresie. Wprowadzone zasady regulują działanie obiektu gwarantując udany i bezpieczny wypoczynek.

Nasi pracownicy odbyli wszechstronne przeszkolenie z zasad higienosanitranych przeprowadzone zgodnie z wymogami wyznaczonymi stosownymi przepisami prawa oraz zaleceniami odpowiednich organów, w szczególności zasad higieny, czystości, dezynfekcji oraz używania zalecanych środków ochrony. Obiekt jest dezynfekowany zalecani środkami zgodnie z zaleceniami producenta.

Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych poniżej zasad, ponieważ tylko w ten sposób możemy chronić Państwa i naszych pracowników.

 1. Rezerwacja odbywa się poprzez formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie resortspa.pl, mailowo lub telefonicznie.
 2. Na terenie Resortu obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach ochronnych oraz rękawicach ochronnych. Zużyte rękawice ochronne oraz maseczki ochronne powinny być wyrzucane do pojemników specjalnie do tego wskazanych.
 3. Przy recepcji może znajdować się tylko jedna osoba, której pracownik recepcji przekaże niezbędne do wypełnienia dokumenty związane z pobytem w Resorcie lub dokona formalności związanych z zakończeniem pobytu w Resorcie. 
 4.  Wejście do Resoru jest możliwe tylko i wyłącznie w maseczce ochronnej oraz rękawicach ochronnych – osoby niespełniające powyższego wymogu zostaną wyproszone z terenu Resortu.
 5. Goście przy wejściu do Resoru obowiązkowo są poddani badaniu temperatury ciała.
 6. Po wypełnieniu formalności meldunkowych pozostałe osoby towarzyszące objęte pobytem mogą wejść na teren Resortu celem udania się do wyznaczonego pokoju.
 7. W windzie mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby zameldowane w tym samym pokoju.
 8. Zabrania się gromadzenia w częściach wspólnych Resortu takich jak: hol recepcji, korytarze.
 9. Goście zobowiązują się do przestrzegania bezpiecznej odległości między sobą minimum 2 metry.
 10. Przy zameldowaniu należy wypełnić deklarację – oświadczenie o stanie zdrowia osób meldowanych – brak zgody na wypełnienie powyższej deklaracji oznacza rezygnację z pobytu bez prawa do zwrotu opłaty z powyższego tytułu. 
 11. W celu uniknięcia gromadzenia się osób przy zakończeniu pobytu należy zgłosić fakt opuszczenia Resortu pracownikowi recepcji telefonicznie – karty do pokoi prosimy umieścić w dedykowanym w tym celu pojemniku.
 12. Zaleca się dokonywanie płatności za pomocą terminala płatniczego – fakt płatności gotówkowej powinien zostać zgłoszony pracownikowi recepcji wcześniej. Tym samym prosimy o przygotowanie kwoty wskazanej przez pracownika.
 13. Faktury będą wysyłane tylko i wyłącznie formie e- faktury pocztą elektroniczną na wskazany przez Gościa adres e-mail.
 14. Wszelkie sprawy, w miarę możliwości, powinny być załatwiane z pominięciem kontaktu osobistego np.  telefonicznie, za pomocą czatu znajdującego się na stronie https://www.resortspa.pl.
 15.  W przypadku, w którym stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID 19 w czasie dokonywania meldunku, pracownik ma prawo wyprosić osobę z Resortu oraz osoby jej towarzyszące w takim przypadku zwrot opłaty za pobyt nie przysługuje.
 16. Za podejrzenie zakażenia koronowairusem COVID 19 przyjmuje się wyraźne oznaki choroby takie jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura ciała.
 17. W przypadku, w którym objawy zakażenia koronawirusem COVID 19 zostaną stwierdzone w czasie pobytu Gość wraz z osobami towarzyszącymi zostanie odizolowany od pozostałych osób przebywających w Resorcie oraz pracowników Resortu. Dalsze działania będą podejmowane zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Osoby odizolowane mają bezwzględny zakaz poruszania się po Resorcie.
 18. Z użytkowania wspólnego do odwołania zostaje wyłączony pokój zabaw dla dzieci. Części rekreacyjne Resortu takie jak: basen, sauna oraz sala konferencyjna pozostaje do dyspozycji Gości przy obostrzeniu ilości osób korzytających w tym samym czasie. Przy każdym z pomieszczeń znajduje się tablica informująca o maksymalnej ilości Gości.
 19. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad korzystania z restauracji i baru zgodnie z wytycznymi dla tych pomieszczeń. Szczegółowe zasady korzystania z wyżej wskazanych części Resortu znajdują się w informatorze znajdującym się w każdym pokoju.
 20. W pokojach jest bezwzględny zakaz używania suszarek nadmuchowych.
 21.  Śniadania i obiadokolacje są wydawane w formie pakietów. 
 22. Goście niestosujący się do zasad wskazanych w Regulaminie Resortu oraz wynikających ze stanu epidemii koronawirusem COVID 19 będą zobowiązani do opuszczenia Resortu – w takim przypadku zwrot opłaty za dalszy pobyt nie przysługuje. 
 23. W części niezmienionej niniejszymi postanowieniami obowiązują zapisy Regulaminu Resortu umieszczone na naszej stronie https://www.resortspa.pl/REGULAMIN.

Regulamin płatności Covid-19

 1. W przypadku, w którym z uwagi na wprowadzane ograniczenia wynikające ze stanu epidemii koronowirusa covid-19 nie będzie możliwe zrealizowanie pobytu w Resorcie a Klient uregulował zaliczkę na poczet pobytu, Resort udziela voucher odpowiadający warunkom rezerwacji z wyłączeniem opłaty za pobyt.
 2.  Z uwagi na udzielenie vouchera uregulowana zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Wplata zaliczki oznacza zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i zawarcie umowy na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Jako przyczyny nie leżące po stronie Resortu należy rozumieć wszelkie obostrzenia wpływające lub mogące wpływać na funkcjonowanie Resortu wprowadzane w wyniku stanu epidemii koronowirusa covid- 19.
 5. Voucher, o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest voucherem imiennym.  Klient może przenieść voucher na inną osobę – w takim przypadku Klient jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Resort z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie powinno zostać przesłane na adres mailowy: rezerwacje@resortspa.com.pl
 6. Przeniesienie praw przez Klienta na osobę trzecią nie narusza postanowień punktu 1 niniejszego Regulaminu.
 7. Voucher pozostaje do wykorzystania przez okres 12 miesięcy liczonych od daty udzielenia vouchera. Jako miesiąc przyjmuje się okres 30 dni.  Okres wykorzystani vouchera wydłuża się o czas w jakim Klient, z przyczyn nie leżących po stronie Resortu, nie mógł skorzystać z vouchera.  
 8. W przypadku skorzystania z vouchera Resort wspólnie z Klientem ustali termin wykorzystania vouchera- realizacja pobytu. W przypadku, w którym do realizacji pobytu nie dojdzie z przyczyn innych niż przyczyny leżące po stronie Resortu voucher przepada – w takim przypadku zwrot zaliczki nie przysługuje.
 9. Postanowienia Regulaminu niezmienione niniejszymi postanowieniami pozostają w mocy.